Tüzüğümüz

                               FAKİR ve MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ

                                              T   Ü   Z   Ü   Ğ   Ü

1. BÖLÜM

            DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

            MADDE - 1

a) Derneğin Adı: Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği.

            b) Derneğin Merkezi: Denizli.

            c) Dernek, amacına ulaşabilmek için yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

            MADDE  - 2 Derneğin Amacı: Fakir ve muhtaç durumdaki aileleri, Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini; her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak, muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, gibi şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,
            Bu suretle Milli Birlik ve Dayanışmaya katkıda bulunmak, sosyal dengenin kurulmasına yardımcı olmak, milletimiz için gelecekte önemli görevler ifa edebilecek eğitim çağındaki başarılı ve yoksul gençlerin milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde topluma faydalı, üretken, verimli birer insan olmalarına katkı sağlamak.

 

DERNEĞİN, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ İLE FAALİYET ALANI

            Dernek, bu amaca ulaşabilmek maksadıyla aşağıdaki çalışmaları yapar.

 1. Gerçek fakir ve muhtaçların tespiti için, başta mahalle muhtarları olmak üzere, aynı amaç için faaliyette olan kurum, kuruluş, dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak,
 2. Gerek kendi müracaatı ve gerekse araştırma neticesinde gerçek fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere, ihtiyacı olan, çeşitli gıda, giyecek, yakacak, temizlik vb. ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
 3. Maddi imkânı olmadığından; düğün ve sünnet yapamayan ailelere düğün ve sünnet yapmalarına yardımcı olmak, hastaların tedavilerini yaptırmak, doktor, ilaç ve hastane masraflarını tamamen veya kısmen karşılamak; aileleri tarafından terk edilen ve kalacak yeri olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını temin etmek, onları madden ve manen korumak, muhtaç olan işsizlere iş temin etmek, bunların işyeri açmasına yardımcı olmak,
 4. Ortaöğretim, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında yada kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, imkanlar ölçüsünde onların eğitim, yeme, içme, ısınma, sağlık sigortası, hastane, doktor, tedavi, ilaç, ameliyat vesair masraflarını karşılamak.
 5. Örf ve adetlerimize uygun sosyal, ahlakı, dini, iktisadi ve kültürel hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek. Broşür, dergi, bülten, görsel ve basılı yayın, kitap, kitapçık yayınlamak. Toplumun sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek sinevizyon, vcd-dvd, televizyon, bilgisayar, Internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek.
 6. Öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışında tahsillerini tamamlamaları için burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak,
 7. Gerekli izinlerin alınmasıyla Öğrenci yurt veya pansiyonları, etüt eğitim merkezleri, özel dershaneler, özel kurslar açmak.
 8. Gerekli izinlerin alınmasıyla Eğitim ve Öğretim için her türlü ve her kademede özel okullar açmak.
 9. Gayesinin tahakkuku için motorlu veya motorsuz her türlü taşıtlar ile taşınır ve taşınmaz mal edinmek, mülkiyetin gayri ayni hak tesis etmek veya kaldırmak, kendisine ait veya başkasından kiralayacağı veya intifa hakkı kendisine verilen taşınmaz mal üzerine her türlü bina, tesis inşa ettirmek, bağış ve vasiyet yolu ile intikal edenleri, intifa hakkı verilen taşınmazları kabul etmek, mezkûr bina ve tesisleri hizmete açmak, bina veya daire kiralamak Gerektiğinde söz konusu binaları restore etmek, onarmak. Maliki bulunduğu taşınmazların intifa hakkını vermek, intifaını devretmek, üst hakkı tesis etmek, tahsis etmek veya kiraya vermek, işletme hakkını vermek veya öğrenciler tarafından kiralanmış veya kiralanacak olan yerlerin kira bedellerini kısmen veya tamamen karşılamak, bu öğrencilere gıda yardımında bulunmak.
 10. Vakıf kurmak, bizzat veya vakıf vasıtasıyla üniversite ve sağlık tesisleri açmak. Bu yolla ilmin ve tıbbın gelişmesine yardımcı olmak.
 11. Federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak.
 12. Derneğimizin bünyesinde çalışan personel için lojman, daire, bina inşa ettirmek, ilave yapmak. Daire, lojman ve bina satın almak, kiralamak, kendi hükmi şahsiyetinde bulunan taşınmazların intifaını vermek veya almak veya aynî haklarını tapuda ferağını almak veya vermek.
 13. Gerektiğinde ihtiyaca göre kreş, çocuk yuvası, düğün salonu, pansiyon, sosyal, kültürel, sportif tesisler kurmak, Okuma odası, kitaplık, dinlenme salonları, konferans salonu, aş ocağı, huzurevi açmak ve bunları tefriş etmek, gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler kurmak ve işletmek ve bina satın almak.
 14. Mevzuat çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,  yurt içinde ve yurt dışından bağış kabul etmek. Öğrencilere ve fakirlere yardım amaçlı el sanatlarını geliştirmek, bu husustaki çalışmaları değerlendirmek için teşhir mahalleri ve kermes ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 15. Derneğe ait ya da derneğin tasarrufunda bulunan yurt, okul, dershane ve  kurs binalarının etrafında bulunan ve müsait olan yerlere dükkân, meşruta, iş hanı, pasaj, imarethane, otopark vs. gibi binalar yapıp bu binaları işleterek ya da kiraya vererek dernek gelirlerini arttırmak.
 16. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetini yürütmek amacıyla şube veya temsilcilik açmak.
 17. Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine, gıda bankacılığı kapsamında yardımları kabul etmek ve dağıtmak.
 18. Gerektiğinde mevzuat çerçevesinde platform oluşturmak veya mevcut platformlara katılmak.
 19. Dernek, mevzuat hükümleri çerçevesinde çeşitli özel ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek ve projeleri hayata geçirmek, toplumda dayanışma paylaşma şuurunu geliştirmek üzere bilimsel, sosyal, kültürel programlar ve projeler üretmek, program ve projeleri yukarıda sayılan kuruluşlarla birlikte yürütmek ve hayata geçirmek.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve hazırlayan kuruluşlara destek vermek.

 1.  Dernek bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere, taşınır ve taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama yolu ile sahip olmak ve kullanmak; sahip olduklarını, gerektiğinde, satmak, devir ve ferağ etmek, derneğe ve müesseselerine lüzumu kadar araç satın almak, satmak, resmi, özel, tüzel kişilere ait arsaların ve binaların intifaını, üst hakkını alarak veya kiralayarak yap-işlet-devret modeline göre gayesine uygun binalar inşa ettirmek ve tesisler kurmak veya kendi taşınmazları üzerine yap-işlet-devret modeliyle veya kat karşılığında inşaat yaptırmak; menkul değerler almak ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak, derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan diğer dernekler, kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, şubeler ile işbirliği yapmak, bunlardan yardım almak, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmak, gerektiğinde bunlara yardımda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, yardım almak ve yardımda bulunmak; taşınmaz malların intifa, sükna, rehin, ipotek gibi, mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul etmek veya bu hakları kullanmak; geçerli banka kefaletlerini kabul etmek, derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için, gerektiğinde, ödünç almak, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermek; derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek, ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmek.

 

2.BÖLÜM

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

            MADDE – 3 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes derneğe üye olma hakkına sahiptir.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim kurulu bu talebi kabul veya reddetmekte tamamen serbesttir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

            Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERME HALLERİ

            MADDE -  4

            1- Kendiliğinden Sona Erme;

            a)  Kanunen üyelik hakkını kaybetmesi,

            b)  Ölümü,

            c)  Temyiz kudretini kaybetmesi ve benzeri haller,

            2-  Çıkma ile

            a) İstifa

            3- Çıkarılma

            a) Üye bir yıl aidatını ödemezse yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir,

            b) Derneğin gayesine aykırı hal ve hareketlerin görülmesi hallerinde Yönetim kurulunun ekseriyetle alacağı kararla üyelikten çıkarılması suretiyle olur.

            c) Tüzük ve yönetmeliklere göre, verilen görevleri yerine getirmeyen ve üst üste iki defa Genel Kurul Toplantısına katılmayan üyeler Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

            Yukarda sayılan haller sebebiyle dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aidatı, teberru veya saire suretiyle evvelce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar iade edilmez.

3.BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

            MADDE – 5 Dernek aşağıdaki organlardan teşekkül eder:

            a)  Genel kurul,

            b)  Yönetim Kurulu,

            c)  Denetleme Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ,

TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

            MADDE – 6 Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, en az 3 ay evvel üyelik sıfatını kazanmış, ödenti borcu olmayan üyelerden ve şubelerin genel kurullarınca seçilecek ikişer temsilcinin katılımıyla oluşur. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Çağrı Usulü

            Genel Kurul, Toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini tanzim eder.

            Genel kurula iştirak edecek üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıya; ekseriyetin temin edilememesi sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı başka her hangi bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geriye bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            Toplantı yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:

            Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

            Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Toplantı Usulü

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazîrun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

           Toplantıda Görüşülecek Konular:

            Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündemde yer alması zorunludur. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu ve diğer seçimler gizli veya açık oyla yapılması hususu toplantıya katılan üyelerce belirlenir.

         Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

            Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

            MADDE – 7 Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. Derneğin feshedilmesi,
 6. Derneğin vakıf kurması, Şube açılması veya kapatılması, Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin lüzumlu olan taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait mevcut taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişilere tahsis edilmesi veya kiralanması ve bu menkul ve gayri menkuller hakkında her türlü tasarruf etme hususlarında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi,
 8. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek her türlü ücretler hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

            MADDE –8 Dernek Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilecek yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Oylama neticesinde Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip, bir veznedar, bir kâtip ve üyeler seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar. Dernek, başkan veya onun yokluğunda başkan vekili veya bir üçüncü kişi tarafından temsil olunur. Yönetim kurulu, toplantı günlerini kendisi tayin eder. Bunun dışında, başkanın daveti üzerine de toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Mazeretsiz olarak üç defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir. Asıl üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yerine sırası ile yedek üyelerden alınır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalma sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

            MADDE – 9 Yönetim Kurulu genel kurula karşı sorumlu olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel kurul kararları, dernek tüzüğü, hukuki mevzuatın, yönetim kuruluna verdiği yetkiler ile

Derneğin gayesinin gerçekleşmesi için derneği tam ve kâmil yetki ile temsil ve idare etmek,

 1. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantılara davet etmek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yaparak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin amacına aykırı davranışta bulunanlarla, ödentisini zamanında ödemeyen üyeleri dernek üyeliğinden çıkarmak, gerekirse bunların durumlarını genel kurula getirmek,
 4. Mahalle muhtarları, benzer amaçlı kurum ve kuruluşların yetkilileri ile irtibat kurarak, gerçek fakir ve muhtaçları tespit etmek veya ettirmek. Aynı zamanda kendisine yapılan müracaatları da titizlik içinde inceleyip hak sahiplerine gereken yardımı yapmak veya onlara ulaştırmak.
 5. Dernek tüzüğünde yazılı hususların yerine getirilmesi bakımından, derneğe,  kuruluşlarına veya iktisadi işletmelerine, ihtiyaca göre, ücretli veya ücretsiz genel müdür, müşavir, avukat, müdür, muhasebeci, şef, memur, bekçi, şoför, tekniker, aşçı, işçi vs. nam altında personel istihdam etmek veya bu nam altındaki kişiler ile sözleşme yapmak,
 6. Şube açma müracaatlarını değerlendirerek, genel kurulun tasvibine sunmak,
 7. Şubelerden, gerek satın alma, gerekse hibe yolu ile gayrimenkul edinme taleplerini de değerlendirip, gerekli olanlara gayrimenkul edinme veya satma yetkisini vermek,
 8. Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli veya gönüllü personeli işe almak veya işlerine son vermek,
 9. Dernek menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almak,
 10. Genel kurulda aldığı yetki ile Dernek tüzüğünün çeşitli maddelerinde derneğin amacı ve yapacağı işler olarak belirtilen bütün hususları sonuna kadar yerine getirmek. Resmi, hükmi, hakiki şahıslar ve müesseseler nezdinde derneği tam yetki ile temsil etmek, satın alınan, bağışlanan, vasiyet yoluyla intikal eden, feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan dernekler, vakıflar, kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum kuruluşları, tarafından devredilen, taşınır ve taşınmaz malları kendi derneğine kayıt veya tapuya tescil ettirmek, menkul ve gayrimenkul zilyetliklerini devralmak, gerektiğinde devretmek, paraya çevirmek,  intifalarını almak veya vermek.

            Tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerinde üst hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek, şerh vermek ve şerh almak, karşılıklı kira sözleşmesi akdetmek gibi mühim hususlarda yönetim kurulu aldığı kararla bir veya birkaç kişiyi yetkili kılmak veya dışarıdan üçüncü kişilere, en az iki kişi olmak üzere yetki vermek gerektiğinde vekil tayin etmek,

 • Dernek Yönetim Kurulu Dershane ve öğrencilerin yatıp kalkmalarına, yiyip içmelerine ve diğer zati ihtiyaçlarına ait kısımları yurt ve bu binaların üzerinde bulunduğu arsa ve halen mevcut tesisleri veya ilerde yapılacak ilave ve müştemilatının ve derneğe ait diğer tüm taşınmazları dilediği şartlarda vakıf kanunu hükümlerine göre vakıf haline getirmek, gelir vesair vakıfları yapmak, herhangi bir vakfa hibe etmek veya yeni vakıf kurmak.

Gerekirse yukarıda ve diğer maddelerde açıklanan şekillerde iktisap ettiği tüm taşınır, taşınmaz malları kıymetli evrak ve kıymetli madenleri, diğer mal ve eşyayı satmak suretiyle paraya çevirmek, aynı veya benzer amaçta faaliyette bulunan dernek, tüzel kişiliklere, vakfa hibe etmek.

 1. Gerektiğinde üyeler için lokal açmak ve yardım sandığı kurmak, Öğrenciler ve üyeler için aşevi, kitaplık ve okuma odası açmak.
 2. Derneğin gayesine uygun hizmetlerde kullanmak üzere her türlü yerli ve yabancı motorlu taşıt almak veya kiralamak ve bu taşıtları lüzumu halinde satmak.
 3. Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere mevzuat çerçevesinde uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
 4. Yönetim kurulu, sosyal ve kanuni şartlar sebebiyle mevcut taşınmaz malların öğrencilere tahsisinde fayda olmadığı kanaatine varırsa bu taşınmaz malları bekletmekte veya geçici olarak derneğin amacına uygun diğer sosyal ve kültürel ve diğer hizmetlerde kullanmaya veya aynı amaçla başla bir kuruluşa kullandırmaya yetkilidir. Ancak ilk imkân ve fırsat doğduğunda binalar tekrar öğrencilerin istifadesine tahsis edilir. Bu imkân ve fırsatın doğduğuna dair karar yönetim kurulunun yetkisi dâhilindedir.
 5. Genel Kurulda tespit edilen miktarlar da Dernek, yönetim ve denetim kurullarının üyelerine veya dernek üyesi olup dernekte yönetim kurulu kararıyla çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı ücret verebilir.
 6. Derneğin kasasında bulundurabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
 7. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

DENETLEME KURULU – TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

            MADDE –10 Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder, asıllardan birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde sırasıyla yedekten alınır. Denetleme kurulu üyeleri, aralarından birini başkan seçer.

Denetleme kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

            MADDE – 11 Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi, yönetim kuruluna aittir.

 

4.BÖLÜM

DERNEĞİN GELİRLERİ

            MADDE – 12            Derneğin gelir kaynakları:

 1. Üye aidatı: Üyelerden alınan aidat,
 2. Bağış ve yardımlar: Derneğe üye olanlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından hibe veya teberru edilecek olan bilumum taşınır, taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden, vb. nakdi ve ayni yardımlar.
 3. Feshedilen veya münfesih hale düşen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır, taşınmaz mallar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit ve ayni gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek her türlü gelir,
 5. Mevzuata uygun olarak derneğin menfaatine tertip edilecek, kermes, güreş, müsamere, konferans gibi, diğer kaynaklardan sağlanan gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar,
 7. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek gayesiyle kuracağı iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan elde edilen gelirler.
 8. Bankalarda dernek adına açılacak hesaplara yapılan yardım gelirleri,
 9. Diğer Gelirler

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Mülki idare amirliğine önceden bildirmek suretiyle olur. Derneğin mal varlığı mevzuatın uygun gördüğü ve derneğin menfaatine yatırım araçları ile değerlendirilir.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL

            MADDE – 13 Dernek gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır. Masraflar “harcama belgesi” ile yapılır.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; dernekler yönetmeliğinde belirtilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Derneğe ait banka hesaplarından para, yönetim kurulunun kararıyla, yetkili kılacağı en az üç üyeden ikisinin müşterek imzası ile çekilir. Söz konusu üç kişiden ikisinin imzasıyla bir başka kişiye para çekmeye yazılı talimatla yetki verilebilir.

 

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık)“İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden, Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDAT

         MADDE – 14 Üye giriş aidatları ile yıllık aidatlarının miktar ve ödeme şekillerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

            MADDE – 15 Dernek, kanunlara ve derneğin amacına uygun olarak; yönetim kurulu kararıyla, borç alabilir veya verebilir.

Aynı veya benzer gayeli dernek veya vakıflara aynı şekilde alınacak kararla borç verebilir.

            Borçlanmalar kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Bu borçlanma Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

DERNEK ŞUBESİ

            MADDE – 16 Derneğin şubeleri vardır.

 

5. BÖLÜM

 

DEFTER VE KAYITLAR

            MADDE – 17 Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri yönetmelik ve genelgelere göre belirlenen haddi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutarlar.

             A) İşletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

1)   Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)   Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)   Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

B) Bilânço esasında tutulacak defterler:

 

1)(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Ancak, bilânço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Dernek, yılsonu faaliyet, gelir ve giderlerini yönetim kurulunun düzenleyeceği beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir.

 

 

6.BÖLÜM

 

ŞUBELER

            MADDE – 18 Şubelerin açılması, en az 3 gerçek veya tüzel kişinin derneğe müracaatı üzerine Genel Kurulun kabulü, Kanun ve Yönetmelikte istenilen belgelerin, Şubenin bağlı bulunduğu Mülki Amirliğine verilmesi suretiyle gerçekleşir.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

            MADDE – 19 Şubelerin genel kurul toplantısı, iki yılda bir, Ocak ayı içerisinde,  Tüzüğün 5.ve 6. maddesinde yazılı usul ve esaslara göre yapılır.

            Bu toplantıda, dernek genel kurul toplantısında şubeyi temsil edecek iki asil iki yedek temsilci de seçilir.

            Toplantıyı izleyen bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve

yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi Mülki İdare Amirliğine;  faaliyet raporu, kongre zaptı, genel kurul sonuç bildirimi ve dernek genel kurul toplantısına şubeyi temsilen katılacak üyelerin isimleri Dernek Genel Merkezine bildirilir.

            MADDE – 20 Şube Yönetim Kurulu, Şube genel kurulu tarafından seçilecek beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Oylama neticesinde Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip, bir veznedar, bir kâtip seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar. Şube, başkan veya onun yokluğunda başkan vekili veya bir üçüncü kişi tarafından temsil olunur. Yönetim kurulu, toplantı günlerini kendisi tayin eder. Bunun dışında, başkanın daveti üzerine de toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Mazeretsiz olarak üç defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir. Asıl üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yerine sırası ile yedek üyelerden alınır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalma sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Denetleme kurulunun oluşumu, tüzüğün 10. maddesine göre gerçekleştirilir.

            MADDE – 21 Şubelerin gayrimenkul alımı ve satımı, dernek yönetim kurulunun kararı ve yetkisi ile olur. Menkullerin alımında ve satımında şube yönetim kurulu yetkilidir.

            MADDE – 22 Şubeler, gerektiğinde aralarında işbirliği yapabilirler, birbirlerine nakdi ve ayni yardımda bulunabilirler. Dernek, şubelere; şubeler de derneğe nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.

            MADDE – 23 Şubelerin her türlü faaliyetleri, tüzüğe ve kanunlara uygunluğu bakımından dernekçe her zaman denetlenebilir. Faaliyetleri bakımından yetersiz olduğu tespit edilen şube, dernek yönetim kurulunca geçici olarak, genel kurulca ise temelli olarak kapatılabilir.

            İş ve işlemlerinde usulsüzlükleri tespit edilen şube yönetim kurulu üyeleri geçici olarak dernek yönetim kurulu tarafından görevden uzaklaştırılabilir, yerine ise yedek üyelerden görevlendirebilir.

            MADDE – 24 Şubelerin herhangi bir sebeple kapanması, kapatılması veya feshedilmesi durumunda, her türlü para veya mal varlığı derneğe kalır.

 

    DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

            MADDE – 25 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

            MADDE – 26 Derneğin feshi: Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Mal Varlığının Tasfiye Şekli: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde “Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

           Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

SAİR HUSUSLAR 

         MADDE – 27 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

7. BÖLÜM

KURUCULAR

           Madde – 28

Derneğin kurucuları aşağıdaki şahıslardır:

 

 

Soyadı, Adı ve
Mesleği

Tabîyeti

İkametgâhı

Soyadı, Adı ve
Mesleği

Tabîyeti

İkametgâhı

1.

Abalıoğlu Turan Tüccar

T.C

İşi
Evi

T.C

21.

İkiz İsmet
Muhasebeci

"

İşi
Evi

Sümerbank Fab.
Sümerbank Lojmanları

2.

Akşit Ali
Öğretmen

"

İşi
Evi

Selçuk İlkokul Md.
Dükkân önü 172 S. 6

22.

İzci  Ahmet
Öğretmen

"

İşi
Evi

İmam Hatip Ok. M. Öğ.
Kuşpınar M. 383 Sk. No. 30

3.

Akşit İlhan
Öğretmen

"

İşi

Denizli Lisesi.  Fizik Öğ.

23.

Karaca Fahri Matbaacı

İşi

Evi

Son haber Gazetesi Sahibi
Tel :1575
Enver paşa   Cd. No.   75

4.

Apaydın Mehmet Müftü V.

"

İşi
Evi

Denizli Müftüsü
Fes. Mh. Pekmezci Sk. 3

24.

Koloğlu  Haydar Emekli Komser

"

İşi

Kayalık Cd.

Sebze Hali Karşısı

5.

Baban Ahmet
Tüccar

"

İşi
Evi

Pet. Of. Sahibi Tel: 1138
Saltak Cad. 427 Sk. 1

25.

Kuyumcu Münir
Kuyumcu

"

İşi

Tuh. Cd. No. 20 Tel :1284
Hastane  Cd.  No.  29

6.

Bamyacı Rahmi Doktor

"

İşi

Devlet Hast. Bş. Tbb.
ve  Göz   Mütehassısı

26.

Malaş Muharrem
Tüccar

"

İşi
Evi

Selçuk Cd. No. 11 Tel :1798
Saltak Cad. No. 37

7.

Baykara Kâmil
Maarif Müdürü

"

İşi

Denizli Millî -Eğt.  Md.

27.

Mazıoğlu  Esat
Tüccar

"

İşi
Evi

B.yeri  My. No. 5 Tel :1426
Enverpaşa Cad. No. 34 Tel :1727

8.

Bilgin Rafet
Bankacı

"

İşi
Evi

T.T.B.  Kaleiçi Ş.  Şefi
Kayalık Mh.  No. 1

28.

Memişoğlu  Mustafa
Tüccar

"

İşi

Evi

Kaleiçi Haşhaş Kahvesi
S. No. 7 Tel :1660
Saltak Cd. No. 21

9.

Bulduk Muharrem
Tüccar

"

İşi
Evi

Bayramyeri 423 S.  11
Topraklık Mh. 244 S. 8

29.

Müftüler Fevzi
Tüccar

"

İşi

Selçuk Cd. No. 37 Tel :1324

10.

Tahsin Cem
Tüccar

"

İşi
Evi

B.yeri  Mey. 8 Tel :1067
İstasyon  Cd.  71

30.

Müftüler Mahir Avukat

"

İşi
Evi

Enverpaşa Cd.  No. 46/5
2 nci Ticari Yol No.56/3 Tel :1756

11.

Cengiz Nuri Tüccar

"

İşi
Evi

İstasyon C. No. 91

Tel :1232 İstasyon C.605 Sk.No. 3

31.

Özbal Erol
Gazeteci

"

İşi
Evi

Denizli Gaz. Sa.Tel :1778
Talât Bey Bahçesi

12.

Çakır Süleyman Tüccar

"

İşi
Evi

İstasyon Cd.  No.  74
Kayalık Cd.250 Sk.No.2

32.

Özkan Mehmet
Mühendis

"

İşi
Evi

Orm. Böl. İsi.Md.Tel :1408
Orman İşletmesi  Loj.

13.

Çobanoğlu Salih Veznedar

"

İşi

Sümerbank Fabrikası
Bağdat Sk. No. 35/A

33.

Özkardeş  Raşit
Tüccar

"

İşi
Evi

Selçuk Cd.No.11 Tel :1995
Selçuk Cd.  No.  11

14.

Dağdeviren Fuat Tüccar

"

İşi
Evi

E.paşa Cd. No. 6

Tel :1761

Enverpaşa Cd. 276 S.

34.

Özsoy Enver
Tüccar

"

İşi
Evi

Tuh. Cd.443 Sk.Tel :1617
Çaybaşı  Kışla C. No. 38

15.

Ekinci Sait
Tüccar

T.C

İşi


Evi

Şadırvan Cd.No.1

Tel :1787

Çaybaşı  Mh. Odun  Pa.

35.

Sabuncu Mustafa
Tüccar

"

İşi

2. Ticari  Cad. 423 Sk.
Kayalık Çarşı C. No.  93

16.

Erdoğmuş Ali
İmam

"

İşi

Evi

Bayramyeri Cami İmamı
Sebze Hali altı No. 23

36.

Sağol A. Fahir
Op. Doktor

"

İşi
Evi

Hastane Cd.No.5 Tel :1182
Hastane Cad. No.  12

17.

Ergündüz Nail Tüccar

"

İşi

Sanayi Çar. Özoto
2. Ticari Yol Ergündüz Apt.

37

Sivri Esat
Tüccar

"

İşi
Evi

Kestane Pz.No.23 Tel:1160
2. Ticari Yol No.  120

18.

Gümüş Nuri
Kereste Tüc.

"

İşi

2. Ticari Yol Diri
Boston Geçidi

38

Soylu Enver
Tüccar

"

İşi
Evi

Kestane Pz.440 Sk.No.3

Tel :1641 Hatipoğlu Mh. Tel:1252

19.

Güner Sait Muhasebeci

"

İşi
Evi

Sümerbank Fab.
Sümerbank Lojmanları

39

Şenel  İlhami
Öğretmen

"

İşi

San'at Okulu  Meslek

Dersleri Öğ. Tel : 1979

20.

Işıklı Mehmet
Saatçi

"

İşi
Evi

Tuh. Cd. No.20 Tel: 1635
Saltak Cd. No. 37 /: 1998

40

Tıkıroğlu Salih
Kunduracı

"

İşi
Evi

Yetiştirme Yurdu Tel :1267
Pelitlibağ M. 676 S. No. 7

 

41

Topuz Mustafa
Öğretmen

"

İşi
Evi

İmam Ha.  Ok. Meslek
Dersleri Öğ. Tel : 1888

43

Zeytinci Mehmet
Tüccar

"

İşi
Evi

2. Tic. Yol No. 4 Tel : 1739
İstiklâl Cd.Tavaslı S.No.3

Tel:1480

42

Usluca Baki
Matbaacı

"

İşi


Evi

Tatsal Çarşısı Yenigün

Matbaası Tel:1709

Musa M.Şirvanlı S.No.14

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARE HEYETİ ve MERKEZİ

            Madde 29: Kurucular aşağıdaki şekilde aralarında vazife taksimi yapmışlardır.

 

Op. Dr. A. Fahir SAĞOL             Fevzi MÜFTÜLER          İsmet İKİZ               Nail ERGÜNDÜZ

                                                                (Tüccar)                 (Muhasebeci)              (Sağ. Ecz. Sahibi)

   DERNEK BAŞKANI                    BAŞKAN V.               MUHASİP                   VEZNEDAR

 

 

                

                 Mehmet APAYDIN                       Raşit ÖZKARDEŞ              Enver SOYLU

                  (Denizli Müftü V.)                       (Oto Acentesi Sahibi)           (Manifatura Tüc.)

                   UMUMİ KÂTİP                                    ÜYE                                   ÜYE

           

Bu tüzük (29) yirmi dokuz maddeden ibarettir.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

   Süleyman EMİROĞLU             Mehmet Hilmi KES        Mustafa BAYSAN           Atila ORUÇ

    Dernek Genel Başkanı                   Başkan Vekili                      Muhasip                       Veznedar

 

 

 

                              Mehmet ELBAŞI                 Ahmet ÇAKANEL          Fatih ÖZDAMAR                    

                                       Kâtip                            Üye                                               Üye